Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online
Strona główna ABC Inwestowania

ABC Inwestowania

Inwestowanie wcale nie musi być trudne. Poniżej wyjaśniamy podstawowe pojęcia, które wprowadzą Cię w świat funduszy inwestycyjnych. Znajomość ich sprawi, że poruszanie się w tym świecie stanie się prostsze i zrozumiałe.

1. Czym jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny jest instytucją tak zwanego zbiorowego inwestowania.

Działalność funduszy inwestycyjnych w Polsce normuje Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną. Wyłącznym przedmiotem jej działalności jest lokowanie środków pieniężnych (zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych) w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

2. Kto tworzy fundusze inwestycyjne i zarządza nimi?

Podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie funduszy, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie nimi jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które musi działać w formie spółki akcyjnej.

Środkami zgromadzonymi w funduszu zarządzają doradcy inwestycyjni, którzy są również nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego. Są to profesjonaliści, zwykle z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu aktywami.

Podstawowym zadaniem funduszy, a zarazem doradców inwestycyjnych, jest takie lokowanie zgromadzonych aktywów, aby przynosiły one jak najwyższy zysk przy założonym poziomie ryzyka, zgodnym z profilem funduszu oraz inwestora. To właśnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zarządzających fundusze inwestycyjne mogą stać się źródłem ponadprzeciętnych zysków.

3. Kto nadzoruje działalność funduszy?

Działalność funduszy inwestycyjnych regulują szczegółowo przepisy prawne. Stałą kontrolę nad nimi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, która nadzoruje przestrzeganie obowiązków informacyjnych, takich jak publikacja statutu czy sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.

4. Gdzie są przechowywane moje aktywa?

Wszystkie aktywa funduszu przechowywane są na rachunkach depozytariusza. Depozytariusz, to bank odpowiedzialny za przechowywanie aktywów funduszy inwestycyjnych. Dzięki tej konstrukcji kapitał pochodzący od uczestników funduszu oddzielony jest od majątku towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Bankiem depozytariuszem może być jedynie bank krajowy posiadający fundusze własne w wysokości stanowiącej równowartość w złotych, co najmniej 100 mln EURO, niepowiązany w jakikolwiek sposób majątkowo czy personalnie z funduszem, którego jest depozytariuszem. Rolę tą może pełnić również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Oprócz przechowywania środków funduszu, depozytariusz czuwa również nad wykonywaniem przez fundusz operacji zgodnie z prawem i jego regulaminem. W razie konieczności może również dokonać likwidacji funduszu i rozdziału środków pomiędzy jego uczestników.

5. Czy moje aktywa są bezpieczne?

Uczestnik funduszu nie jest narażony na ryzyko bankructwa banku depozytariusza czy upadłości towarzystwa funduszy inwestycyjnych, gdyż aktywa uczestników są wyłączone z masy upadłościowej banku, a ewentualne zobowiązania towarzystwa funduszy inwestycyjnych nie mogą być pokrywane z aktywów funduszu, gdyż nie są wspólne.

Przytoczone wyżej rygorystyczne przepisy prawne oraz formuła nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi powodują, że są one jedną z najbezpieczniejszych form lokowania nadwyżek finansowych.

6. Jakie rodzaje funduszy wyróżniamy?

Wyróżniamy trzy formy uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych: Fundusze Inwestycyjne Otwarte (FIO), Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) oraz Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

7. Czym jest FIO?

Dzięki funduszom inwestycyjnym otwartym (FIO) i grupowemu inwestowaniu możesz mieć udział w inwestycjach w różnorodne instrumenty finansowe już od 100 PLN, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów transakcyjnych. Regularne oszczędzanie i inwestowanie nawet niewielkich kwot, w długim horyzoncie czasowym może przyczynić się do znacznego zwiększenia Twoich oszczędności. Sprawdź ile możesz zyskać

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) charakteryzują się prostym dostępem do ulokowanych środków. Uczestnik może w każdej chwili zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa. Cena odkupienia jednostki przez fundusz równa jest wartości jednostki według aktualnej wyceny z uwzględnieniem obowiązujących opłat .

W odpowiedzi na różnorodne potrzeby inwestorów są do dyspozycji różnorodne strategie inwestycyjne. Określając poziom ryzyka i horyzont czasowy, na jaki jesteś w stanie powierzyć środki funduszowi, możesz wybrać ten o odpowiedniej polityce inwestycyjnej. Im wyższe ryzyko jesteś w stanie zaakceptować, tym bardziej agresywny fundusz możesz wybrać. Inwestycja w fundusze agresywne może przynieść w krótkim okresie wysokie zyski, ale również spore straty. Jeśli szukasz bezpiecznych inwestycji i jesteś nastawiony na niski ale stały zysk, możesz zdecydować się na fundusze bezpieczne.

8. Czym jest SFIO?

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) są specyficznym rodzajem funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO). Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że statut SFIO ściśle określa, kto może być jego uczestnikiem (np. wyłącznie osoby prawne), a także może wprowadzić dodatkowe warunki, na jakich uczestnik ma prawo żądać odkupienia jednostek uczestnictwa (np. dotyczące terminu odkupienia).

9. Czym jest FIZ?

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) emitują certyfikaty inwestycyjne, których liczba jest stała, określona w kolejnych emisjach. Liczba certyfikatów może zwiększyć się wyłącznie w drodze nowej emisji publicznej lub niepublicznej (dedykowanej do grona nie więcej niż 149 inwestorów). Certyfikaty mogą być zgłaszane do umorzenia wyłącznie w terminach wyznaczonych przez fundusz (np. raz na kwartał, lub raz na pół roku). Można je sprzedać na rynku wtórnym, jeśli są notowane są na giełdzie.

10. Czym jest PPE?

Pracowniczy Program Emerytalny jest jednym ze sposobów na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę w ramach tzw. III filaru. PPE są tworzone z inicjatywy pracodawcy w porozumieniu z reprezentacją pracowników, natomiast środki pieniężne odłożone w ramach programu zwolnione są z 19 % podatku od zysków kapitałowych. Oszczędzający w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych zarządzanych przez TFI AGRO mają możliwość inwestowania środków w wybrane fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej lub w oparciu o portfele modelowe „cyklu życia”, których struktura zmienia się wraz z wiekiem uczestnika Programu.

Poznaj różnice między FIO a FIZ:

 

FIO

Rygorystyczna polityka inwestycyjna

Nieograniczona liczba inwestorów
Zbywa podzielne jednostki uczestnictwa
Wycena jednostek codziennie (w dni robocze)
Odkupienie jednostek w dowolnym momencie
vs.
FIZ
Elastyczna polityka inwestycyjna
Ograniczona liczba inwestorów (zgodnie z warunkami emisji)
Emituje niepodzielne certyfikaty inwestycyjne
Wycena certyfikatów nie rzadziej niż raz na kwartał
Wykup lub umorzenie certyfikatów wyłącznie w terminach wyznaczonych przez fundusz, np. raz na 6 m-cy

Dowiedz się, ile oszczędności możesz zgromadzić

Regularne wpłaty nawet niewielkich kwot mogą przyczynić się do znacznego wzrostu Twoich oszczędności w dłuższym horyzoncie czasowym.

Sprawdź, jaki kapitał możesz zgromadzić:

Okres inwestycji

Roczna stopa zwrotu

%

Kwota miesięcznej wpłaty

PLN

Zastrzeżenia prawne

Udostępnione przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. narzędzia dedykowane są jedynie do bieżącego wsparcia technicznego i nie stanowią rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Symulacja wyliczona kalkulatorem udostępnionym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. jest jedynie zaprogramowanym mechanizmem matematycznym, którego wynik jest jedynie informacją opartą na danych założonych przez inwestora, nie jest oparta na wynikach osiągniętych w przeszłości, nie odwołuje się do symulacji osiągniętych wyników w przyszłości, nie uwzględnia ryzyk związanych z jakimkolwiek funduszem inwestycyjnym ani możliwych wyników osiąganych przez jakikolwiek fundusz inwestycyjny, nie uwzględnia indywidualnej sytuacji udzielającego odpowiedzi to jest poziomu jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka. Kalkulator nie uwzględnia wszelkich opłat związanych z nabywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa ani należnych podatków. Przed dokonaniem inwestycji w fundusze należy zapoznać się z odpowiednim prospektem informacyjnym zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zaleca się skorzystanie z profesjonalnej usługi doradztwa inwestycyjnego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku inwestycji. Podjęcie decyzji na podstawie udostępnionego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. narzędzia, następuje wyłącznie na ryzyko inwestującego i jego odpowiedzialność.

Poznaj fundusze inwestycyjne zgodne z Twoim profilem inwestycyjnym

Odpowiedz na kilka pytań, a dowiesz się, jaki rodzaj funduszy będzie zgodny z Twoim profilem inwestycyjnym uwzględniającym podejście do ryzyka, doświadczenie, oczekiwania co do przyszłej stopy zwrotu i horyzont inwestycyjny.

1
Krok
2
Krok
3
Krok
4
Wynik

UWAGA: W pytaniach 1–2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.

1. Proszę zaznaczyć stwierdzenia, z którymi Pani/Pan się zgadza:

A. fundusze inwestycyjne różnią się oczekiwanym zyskiem oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego

B. fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku, a historyczne wyniki funduszy nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości

C. zalecany okres inwestowania zależy od wybranego funduszu

D. podstawowym źródłem wiedzy na temat funduszu inwestycyjnego otwartego jest jego prospekt informacyjny

Podstawa: Par. 27 ust. 1 pkt 3 (sprawdzenie zdolności Klienta do zrozumienia i dokonania oceny ryzyka inwestycji, przy uwzględnieniu posiadanej wiedzy i doświadczenia).

2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

A. lokaty bankowe

B. obligacje

C. fundusze inwestycyjne

D. akcje

E. inne (m.in. waluty, plany inwestycyjne, ubezpieczenia kapitałowe, produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe)

Dalej

3. Proszę wskazać, które z poniższych zdań w sposób najbardziej trafny charakteryzuje cel Pani/Pana inwestycji w fundusze inwestycyjne:

A.

B.

C.

Podstawa: Par. 27 ust. 2 w związku z par. 27 ust. 1 pkt 1 (profil ryzyka oraz cel inwestycji).

4. Czy w najbliższych latach spodziewa się Pani/Pan:

A.

B.

C.

Podstawa: Par. 27 ust. 2 w związku z par. 27 ust. 1 pkt 1 (profil ryzyka oraz cel inwestycji).

5. Proszę określić stopień akceptacji przez Panią/Pana ryzyka inwestycyjnego. Dążąc do osiągnięcia zamierzonego zysku, akceptuję jednocześnie możliwość spadku wartości inwestycji w okresie rocznym:

A.

B.

C.

D.

Podstawa: Par. 27 ust. 2 w związku z par. 27 ust. 1 pkt 1 (preferencje co do poziomu ryzyka).

6. Jakie znaczenie ma dla Pani/Pana rozważana inwestycja w fundusze inwestycyjne:

A.

B.

C.

Podstawa: Par. 27 ust. 1 pkt 2 (sprawdzenie, czy ryzyko nie przekracza możliwości Klienta).

Wstecz Dalej

7. Proszę wskazać planowany okres inwestycji w fundusze inwestycyjne:

A.

B.

C.

Podstawa: Par 27 ust. 2 w związku z par. 27 ust. 1 pkt 1 (długość okresu inwestycji).

8. Proszę wskazać główne źródło Pani/Pana dochodów i posiadanych oszczędności:

A.

B.

C.

D.

E.

Podstawa: Par 27 ust. 3 w związku z par 27 ust. 1 pkt 4 (źródła dochodów i posiadanych aktywów).

9. Proszę wskazać przybliżoną wartość Pani/Pana stałego miesięcznego dochodu (z tytułu pracy, inwestycji, działalności gospodarczej, nieruchomości, świadczeń emerytalnych…) po odliczeniu podatku i odjęciu stałych zobowiązań finansowych (np. spłaty kredytów, koszty utrzymania):

A.

B.

Podstawa: Par 27 ust. 3 w związku z par 27 ust. 1 pkt 4 (wysokość stałych dochodów oraz zobowiązań Klienta).

10. Jaki udział w Pani/Pana zasobach finansowych stanowić będzie rozważana inwestycja w funduszach inwestycyjnych:

A.

B.

C.

Podstawa: Par 27 ust. 3 w związku z par 27 ust. 1 pkt 4 (relacja inwestycji w fundusze do posiadanych aktywów).

Wstecz

Uwaga! Aby przejść dalej, należy odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Podsumowanie analizy profilu


Twój poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Proponowane subfundusze

Zastrzeżenia prawne

Zaprezentowany wynik „Analizy profilu” bazuje wyłącznie na zaprogramowanym mechanizmie analizy udzielonych odpowiedzi i nie stanowi on oceny indywidulanej sytuacji udzielającego odpowiedzi, to jest poziomu jego wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka. Przedstawione przykładowe Subfundusze mają jedynie charakter poglądowy i nie są dostosowane do indywidulanej sytuacji udzielającego odpowiedzi. Przedstawione przykładowe Subfundusze nie stanowią rekomendacji, ogólnej porady inwestycyjnej, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani analizy inwestycyjnej czy analizy finansowej w rozumieniu przepisów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi. Przed dokonaniem inwestycji w Subfundusze należy zapoznać się z odpowiednim prospektem informacyjnym zawierającym dane finansowe oraz czynniki ryzyka. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zaleca się skorzystanie z profesjonalnej usługi doradztwa inwestycyjnego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku inwestycji. Podjęcie decyzji na podstawie przedstawionej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. analizy profilu, następuje wyłącznie na ryzyko inwestującego i jego odpowiedzialność.

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 355-46-80

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)