Obniż swój PIT za 2022 rok o 2.274,05 * oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

AGRO Global Markets

Subfundusz AGRO Global Markets jest subfunduszem przeznaczonym dla inwestorów, którym zależy na maksymalizacji zysków przy dostosowaniu strategii inwestycyjnej do bieżącej koniunktury giełdowej. Elastyczna konstrukcja subfunduszu pozwala na znaczącą redukcję instrumentów udziałowych wraz z pogorszeniem się nastrojów na giełdzie oraz na zwiększanie poziomu ryzyka wraz z pozytywną oceną trendu. Taki mechanizm ma na celu zapewnienie inwestorom jak najwyższych stóp zwrotu w długim terminie oraz zmniejszenie poziomu ekspozycji na ryzyko w okresie dekoniunktury.

Profil inwestycyjny

Umiarkowanie agresywny

Horyzont inwestycyjny

5 lat

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

100 PLN

Strategia inwestycyjna

Jeśli:

Oczekujesz maksymalizacji zysków

Akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne

Możesz zainwestować środki na co najmniej 5 lat

Zainwestuj online

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji oraz dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. Intencją Funduszu jest utrzymywanie wysokiego zaangażowania w instrumenty udziałowe i jak najrzadsze korzystanie z limitu w instrumentach dłużnych. Subfundusz dokonuje lokat głównie na rynku amerykańskim w USD. Fundusz może inwestować od 0% do 100% aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa, oraz w depozyty. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Zarządzający subfunduszem

Adam Gospodarek

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2010 r. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA . Najpierw jako makler papierów wartościowych w latach 2007-2010, a od 2011 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego.

Od marca 2015 roku w TFI AGRO S.A. pełni funkcję Dyrektora Inwestycyjnego.

Więcej

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki
119.34
2021-12-23

Wartość jednostki
119.43
2022-01-25
Stopa zwrotu 
0,08% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-
Dzień wyceny Wartość jednostki* Zmiana %  
2022-01-25 119.43 -0.13  
2022-01-24 119.59 0.23  
2022-01-21 119.32 0.34  
2022-01-20 118.92 -0.95  
2022-01-19 120.06 0.17  
2022-01-18 119.86 -0.12  
2022-01-17 120.01 -0.02  
2022-01-14 120.04 0.52  
2022-01-13 119.42 -0.20  
2022-01-12 119.66 -0.86  
Pokaż więcej
Ukryj

 

* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 16:00

22 129 14 60

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)