Obniż swój PIT za 2022 rok o 2.274,05 * oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

AGRO Obligacji

Subfundusz AGRO Obligacji dedykowany jest dla Inwestorów ceniących bezpieczeństwo zainwestowanych środków i mogących pozwolić sobie na dłuższy horyzont inwestycyjny. Subfundusz poszukuje okazji inwestycyjnych głównie na rynku obligacji, mając na celu wypracowywanie stóp zwrotu wyższych niż na długoterminowych lokatach bankowych.

Profil inwestycyjny

Umiarkowanie konserwatywny

Horyzont inwestycyjny

2 lata

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

 Jednostki kat. A - 100 PLN
Jednostki kat. E - 100 000 PLN 

Strategia inwestycyjna

Jeśli:

Szukasz alternatywy dla długoterminowych lokat bankowych

Nie akceptujesz podwyższonego ryzyka inwestycyjnego

Możesz zainwestować środki na co najmniej 2 lata

Zainwestuj online

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz lokuje co najmniej 66% aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne, w tym obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, a ponadto także w dłużne papiery wartościowe instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Depozyty bankowe stanowić będą nie więcej niż 34% Aktywów Subfunduszu. Fundusz działając w imieniu Subfunduszu, może także zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. 

Zarządzający subfunduszem

Adam Gospodarek

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2010 r. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA . Najpierw jako makler papierów wartościowych w latach 2007-2010, a od 2011 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego.

Od marca 2015 roku w TFI AGRO S.A. pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego.

Więcej

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki
104.55
2019-01-28

Wartość jednostki
108.44
2022-01-25
Stopa zwrotu 
3,72% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-
Dzień wyceny Wartość jednostki* Zmiana %  
2022-01-25 108.44 -0.01  
2022-01-24 108.45 -0.03  
2022-01-21 108.48 0.04  
2022-01-20 108.44 0.02  
2022-01-19 108.42 0.03  
2022-01-18 108.39 -0.02  
2022-01-17 108.41 0.06  
2022-01-14 108.34 0.01  
2022-01-13 108.33 0.06  
2022-01-12 108.27 -0.04  
Pokaż więcej
Ukryj

 

* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.

Dokumenty do pobrania

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 16:00

22 129 14 60

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)