Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

AGRO Rynku Pieniężnego

Subfundusz AGRO Rynku Pieniężnego jest jednym z niewielu dostępnych na polskim rynku funduszy rynku pieniężnego, zaliczanych do funduszy o najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Jest optymalnym rozwiązaniem dla osób, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo zainwestowanych środków. Dzięki alokacji aktywów w krótkoterminowe instrumenty finansowe rynku pieniężnego, takie jak np.: depozyty, bony skarbowe, bony pieniężne czy certyfikaty depozytowe, subfundusz AGRO Rynku Pieniężnego charakteryzuje niskie ryzyko i krótki horyzont inwestycyjny. Taka konstrukcja sprawia, że subfundusz stanowi alternatywę dla krótkoterminowych lokat bankowych.

Profil inwestycyjny

Konserwatywny

Horyzont inwestycyjny

3 m-ce

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

 Jednostki kat. A - 100 PLN
Jednostki kat. E - 100 000 PLN
Jednostki kat. F - 500 000 PLN
 

Strategia inwestycyjna

Jeśli:

Szukasz alternatywy dla krótkoterminowych lokat bankowych

Nie akceptujesz podwyższonego ryzyka inwestycyjnego

Możesz zainwestować środki na co najmniej 3 miesiące

Zainwestuj online

Celem Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu są lokowane wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego nominowane w walucie polskiej oraz depozyty dokonywane w walucie polskiej o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, w bankach krajowych i instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa. Maksymalny średni ważony wartością lokat termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, nie będzie dłuższy niż 90 dni. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

 

Zarządzający subfunduszem

Adam Gospodarek

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2007 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2010 r. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Centralnym Domu Maklerskim Pekao SA . Najpierw jako makler papierów wartościowych w latach 2007-2010, a od 2011 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego.

Od marca 2015 roku w TFI AGRO S.A. pełni funkcję dyrektora inwestycyjnego.

Więcej

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki
104.87
2021-05-27

Wartość jednostki
103.14
2021-11-25
Stopa zwrotu 
-1,65% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-
Dzień wyceny Wartość jednostki* Zmiana %  
2021-11-25 103.14 -0.02  
2021-11-24 103.16 0.10  
2021-11-23 103.06 -0.16  
2021-11-22 103.22 -0.30  
2021-11-19 103.53 -0.04  
2021-11-18 103.57 -0.13  
2021-11-17 103.70 0.29  
2021-11-16 103.40 0.23  
2021-11-15 103.16 0.00  
2021-11-12 103.16 -0.04  
Pokaż więcej
Ukryj

 

* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.

Dokumenty do pobrania

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 16:00

22 129 14 60

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)