Wesołych Świąt Wielkanocnych

oraz udanych inwestycji życzy zespół TFI AGRO

Pracowniczy Program Emerytalny

Masz jeszcze czas na rejestrację Programu

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

Subfundusz AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus jest subfunduszem o zrównoważonym poziomie ryzyka i polityce inwestycyjnej. Zbalansowany udział instrumentów dłużnych i udziałowych w portfelu funduszu stwarza możliwości generowania stóp zwrotu wyższych niż w przypadku długoterminowych lokat bankowych.

Profil inwestycyjny

Zrównoważony

Horyzont inwestycyjny

4 lata

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

 Jednostki kat. A - 100 PLN
Jednostki kat. E - 100 000 PLN 

Strategia inwestycyjna

Jeśli:

Szukasz stóp zwrotu wyższych niż na lokacie bankowej

Akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne

Możesz zainwestować środki na co najmniej 4 lata

Zainwestuj online

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może lokować do 60% (sześćdziesiąt procent) aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostałą część Aktywów Subfunduszu stanowić będą instrumenty dłużne, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa, a także w depozyty bankowe. Fundusz może lokować nie więcej niż 60% (sześćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz, działając w imieniu Subfunduszu, może także zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Zarządzający subfunduszem

Marek Głód

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1995 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2004 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako asystent maklera, a następnie makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Penetrator SA w latach 1994-2000.

W roku 1997 pracował w Banku Śląskim SA na stanowisku inspektora, w 2000 roku pracował w spółce Cornelia sp. z o.o. jako doradca finansowy.

W okresie od września 2000 roku do października 2006 roku był zatrudniony w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej SA, najpierw na stanowisku inspektora nadzoru, a od sierpnia 2004 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Od 18 maja 2006 r. zarządzał portfelem inwestycji własnych biura maklerskiego.

W okresie od listopada 2006 roku do sierpnia 2008 roku był doradcą prezesa zarządu do spraw inwestycji w Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Równocześnie pracował jako doradca inwestycyjny w spółce Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora wydziału inwestycyjnego.

Więcej

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki
94.40
2018-10-22

Wartość jednostki
95.91
2019-04-18
Stopa zwrotu 
1,60% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-
Dzień wyceny Wartość jednostki* Zmiana %  
2019-04-18 95.91 -0.19  
2019-04-17 96.09 0.09  
2019-04-16 96.00 0.39  
2019-04-15 95.63 -0.06  
2019-04-12 95.69 -0.18  
2019-04-11 95.86 -0.44  
2019-04-10 96.28 0.26  
2019-04-09 96.03 0.00  
2019-04-08 96.03 0.09  
2019-04-05 95.94 -0.58  
Pokaż więcej
Ukryj

 

* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 539 23 20

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)