Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

Subfundusz AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus jest subfunduszem o zrównoważonym poziomie ryzyka i polityce inwestycyjnej. Zbalansowany udział instrumentów dłużnych i udziałowych w portfelu funduszu stwarza możliwości generowania stóp zwrotu wyższych niż w przypadku długoterminowych lokat bankowych.

Profil inwestycyjny

Zrównoważony

Horyzont inwestycyjny

4 lata

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

 Jednostki kat. A - 100 PLN
Jednostki kat. E - 100 000 PLN 

Strategia inwestycyjna

Jeśli:

Szukasz stóp zwrotu wyższych niż na lokacie bankowej

Akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne

Możesz zainwestować środki na co najmniej 4 lata

Zainwestuj online

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może lokować do 60% (sześćdziesiąt procent) aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostałą część Aktywów Subfunduszu stanowić będą instrumenty dłużne, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa, a także w depozyty bankowe. Fundusz może lokować nie więcej niż 60% (sześćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz, działając w imieniu Subfunduszu, może także zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Zarządzający subfunduszem

Krzysztof Domosławski

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończył kurs 'Introducing strategic change into business organization' w Cranfield University - School of Management, następnie w 2001 roku ukończył kurs 'Contemporary equity analysis' w BPP Hyperion Training w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk w Domu Maklerskim BIG-BG SA w latach 1997-1998 oraz zarządzający portfelem akcji w PTE Polsat SA w latach 1999-2000.

W okresie 2000-2004 pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za politykę inwestycyjną oraz finanse funduszu venture capital HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W 2004 roku pełnił funkcję głównego specjalisty ds. oceny ryzyka kredytowego w Departamencie Klientów Kluczowych w BGŻ SA. Następnie w latach 2004-2005 był doradcą ds. funduszy europejskich w Euro Fund Advisors sp. z o.o. (grupa BGŻ SA).

Od listopada 2005 roku związany ze spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., gdzie od grudnia 2006 roku do września 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję prezesa zarządu.

Więcej

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki
99.84
2021-05-27

Wartość jednostki
99.53
2021-11-25
Stopa zwrotu 
-0,31% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-
Dzień wyceny Wartość jednostki* Zmiana %  
2021-11-25 99.53 -0.28  
2021-11-24 99.81 -0.03  
2021-11-23 99.84 0.16  
2021-11-22 99.68 0.29  
2021-11-19 99.39 -0.15  
2021-11-18 99.54 -0.97  
2021-11-17 100.51 -0.02  
2021-11-16 100.53 -0.20  
2021-11-15 100.73 -0.16  
2021-11-12 100.89 -0.15  
Pokaż więcej
Ukryj

 

* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.

Dokumenty do pobrania

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 16:00

22 129 14 60

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)