Obniż swój PIT za 2020 rok o 2007,17 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

Subfundusz AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus jest subfunduszem o zrównoważonym poziomie ryzyka i polityce inwestycyjnej. Zbalansowany udział instrumentów dłużnych i udziałowych w portfelu funduszu stwarza możliwości generowania stóp zwrotu wyższych niż w przypadku długoterminowych lokat bankowych.

Profil inwestycyjny

Zrównoważony

Horyzont inwestycyjny

4 lata

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

 Jednostki kat. A - 100 PLN
Jednostki kat. E - 100 000 PLN 

Strategia inwestycyjna

Jeśli:

Szukasz stóp zwrotu wyższych niż na lokacie bankowej

Akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne

Możesz zainwestować środki na co najmniej 4 lata

Zainwestuj online

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może lokować do 60% (sześćdziesiąt procent) aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostałą część Aktywów Subfunduszu stanowić będą instrumenty dłużne, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa, a także w depozyty bankowe. Fundusz może lokować nie więcej niż 60% (sześćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz, działając w imieniu Subfunduszu, może także zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Zarządzający subfunduszem

Marek Głód

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1995 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2004 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako asystent maklera, a następnie makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Penetrator SA w latach 1994-2000.

W roku 1997 pracował w Banku Śląskim SA na stanowisku inspektora, w 2000 roku pracował w spółce Cornelia sp. z o.o. jako doradca finansowy.

W okresie od września 2000 roku do października 2006 roku był zatrudniony w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej SA, najpierw na stanowisku inspektora nadzoru, a od sierpnia 2004 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Od 18 maja 2006 r. zarządzał portfelem inwestycji własnych biura maklerskiego.

W okresie od listopada 2006 roku do sierpnia 2008 roku był doradcą prezesa zarządu do spraw inwestycji w Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Równocześnie pracował jako doradca inwestycyjny w spółce Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora wydziału inwestycyjnego.

Więcej

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki
0.00

Wartość jednostki
0.00
Stopa zwrotu 
0,00% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-

 

Brak danych

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 539 23 20

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)