Obniż swój PIT za 2021 rok o 2019,46 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus

Subfundusz AGRO Zrównoważony Lokacyjny Plus jest subfunduszem o zrównoważonym poziomie ryzyka i polityce inwestycyjnej. Zbalansowany udział instrumentów dłużnych i udziałowych w portfelu funduszu stwarza możliwości generowania stóp zwrotu wyższych niż w przypadku długoterminowych lokat bankowych.

Profil inwestycyjny

Zrównoważony

Horyzont inwestycyjny

4 lata

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

 Jednostki kat. A - 100 PLN
Jednostki kat. E - 100 000 PLN 

Strategia inwestycyjna

Jeśli:

Szukasz stóp zwrotu wyższych niż na lokacie bankowej

Akceptujesz podwyższone ryzyko inwestycyjne

Możesz zainwestować środki na co najmniej 4 lata

Zainwestuj online

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz może lokować do 60% (sześćdziesiąt procent) aktywów w instrumenty udziałowe, tj.: akcje oraz instrumenty finansowe o podobnym charakterze. Pozostałą część Aktywów Subfunduszu stanowić będą instrumenty dłużne, w tym emitowane przez przedsiębiorstwa, a także w depozyty bankowe. Fundusz może lokować nie więcej niż 60% (sześćdziesiąt procent) Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa. Fundusz, działając w imieniu Subfunduszu, może także zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym lub w celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz nie jest ukierunkowany na określone przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynku. Subfundusz nie stosuje żadnego wzorca (benchmarku) jako poziomu referencyjnego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów.

Zarządzający subfunduszem

Marek Głód

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1995 r. makler papierów wartościowych. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 2004 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał najpierw jako asystent maklera, a następnie makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim Penetrator SA w latach 1994-2000.

W roku 1997 pracował w Banku Śląskim SA na stanowisku inspektora, w 2000 roku pracował w spółce Cornelia sp. z o.o. jako doradca finansowy.

W okresie od września 2000 roku do października 2006 roku był zatrudniony w Biurze Maklerskim Banku Gospodarki Żywnościowej SA, najpierw na stanowisku inspektora nadzoru, a od sierpnia 2004 roku na stanowisku doradcy inwestycyjnego. Od 18 maja 2006 r. zarządzał portfelem inwestycji własnych biura maklerskiego.

W okresie od listopada 2006 roku do sierpnia 2008 roku był doradcą prezesa zarządu do spraw inwestycji w Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Równocześnie pracował jako doradca inwestycyjny w spółce Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora wydziału inwestycyjnego.

Więcej

Wycena jednostek subfunduszu

Wartość jednostki
100.00
2017-04-10

Wartość jednostki
92.69
2021-01-13
Stopa zwrotu 
-7,31% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-
Dzień wyceny Wartość jednostki* Zmiana %  
2021-01-13 92.69 -0.38  
2021-01-12 93.04 -0.52  
2021-01-11 93.53 0.18  
2021-01-08 93.36 0.26  
2021-01-07 93.12 2.56  
2021-01-05 90.80 0.07  
2021-01-04 90.74 1.09  
2020-12-30 89.76 -0.59  
2020-12-29 90.29 0.34  
2020-12-28 89.98 1.39  
Pokaż więcej
Ukryj

 

* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 539 23 20

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)