Obniż swój PIT za 2022 rok o 2.274,05 * oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online

SFIO AGRO Kapitał na Rozwój

Głównym przedmiotem lokat funduszu AGRO Kapitał na Rozwój są papiery wartościowe banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających. Podniesienie poziomu kapitałów własnych pozwala bankom spółdzielczym na intensyfikację akcji kredytowej oraz zapewnia budowanie silnej pozycji na polskim rynku usług bankowych. Coraz szerszy zakres działalności oraz dynamika banków spółdzielczych wpływają na rozwój lokalnego biznesu, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, oraz na tworzenie nowych miejsc pracy.

SFIO AGRO Kapitał na Rozwój dąży do osiągania stabilnych zwrotów z dokonywanych inwestycji. Fundusz inwestuje głównie w papiery wartościowe banków spółdzielczych oraz banków zrzeszających, inne aktywa niepubliczne oraz niewielką część portfela w inwestycje na rynku regulowanym. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości jednostki. Celem funduszu jest ochrona i wzrost kapitału po uwzględnieniu inflacji. Oczekiwana długoterminowa roczna stopa zwrotu z inwestycji Funduszu wynosi 4-5%. Część obligacji banków spółdzielczych znajdujących się w portfelu Funduszu jest notowana na rynku Catalyst na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.

Profil inwestycyjny

Z uwagi na charakter prawny funduszu (specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty), fundusz oferowany jest klientom instytucjonalnym (inwestor profesjonalny), którzy są ściśle określeni w statucie funduszu.

Horyzont inwestycyjny


5 lat

Poziom ryzyka

1
2
3
4
5
6
7

Minimalna pierwsza wpłata

400 000 PLN

Strategia inwestycyjna

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój jest funduszem aktywów niepublicznych, który stosuje zasady i ograniczenia funduszu zamkniętego.

Dedykowany jest dla Klientów instytucjonalnych - głównie krajowych banków spółdzielczych.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój jest funduszem aktywów niepublicznych, który stosuje zasady i ograniczenia funduszu zamkniętego. Aktywa Funduszu dzielone są na portfel kapitałowy i portfel aktywów płynnych. Celem inwestycyjnym funduszu w ramach portfela kapitałowego jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Celem inwestycyjnym funduszu w ramach portfela aktywów płynnych jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w statucie, może lokować aktywa funduszu w ramach portfela kapitałowego, wyłącznie w papiery wartościowe, wierzytelności osób prawnych udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w statucie, może lokować aktywa Funduszu w ramach portfela aktywów płynnych, wyłącznie w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych. Fundusz stosuje zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne zgodnie,  z którymi co najmniej 80% wartości aktywów funduszu lokowane jest w aktywa inne niż papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez fundusz, instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego funduszu. Do 20% wartości aktywów funduszu może być lokowane w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie, depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów funduszu. Fundusz nie dokonuje transakcji na walutach obcych oraz nie dokonuje lokat poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzający funduszem

Krzysztof Domosławski

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończył kurs 'Introducing strategic change into business organization' w Cranfield University - School of Management, następnie w 2001 roku ukończył kurs 'Contemporary equity analysis' w BPP Hyperion Training w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk w Domu Maklerskim BIG-BG SA w latach 1997-1998 oraz zarządzający portfelem akcji w PTE Polsat SA w latach 1999-2000.

W okresie 2000-2004 pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za politykę inwestycyjną oraz finanse funduszu venture capital HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W 2004 roku pełnił funkcję głównego specjalisty ds. oceny ryzyka kredytowego w Departamencie Klientów Kluczowych w BGŻ SA. Następnie w latach 2004-2005 był doradcą ds. funduszy europejskich w Euro Fund Advisors sp. z o.o. (grupa BGŻ SA).

Od listopada 2005 roku związany ze spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., gdzie od grudnia 2006 roku do września 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję prezesa zarządu.

Więcej

Wycena jednostek funduszu

Wartość jednostki
200,000.00
2008-07-24

Wartość jednostki
179,771.12
2022-01-19
Stopa zwrotu 
-10,11% 
1M 3M 6M 12M 36M MAX
-
Dzień wyceny Wartość jednostki* Cena zbycia Cena odkupienia  
2022-01-19 179,771.12 179,771.12 179,771.12  
2022-01-12 179,792.24 179,792.24 179,792.24  
2022-01-05 179,768.87 179,768.87 179,768.87  
2021-12-31 179,639.05 179,639.05 179,639.05  
2021-12-29 179,617.09 179,617.09 179,617.09  
2021-12-22 169,172.13 169,172.13 169,172.13  
2021-12-15 169,048.38 169,048.38 169,048.38  
2021-12-08 168,970.23 168,970.23 168,970.23  
2021-12-01 168,964.24 168,964.24 168,964.24  
2021-11-24 169,092.99 169,092.99 169,092.99  
Pokaż więcej
Ukryj

 

* Wartość jednostki to wartość aktywów netto podzielona przez liczbę wszystkich jednostek uczestnictwa w Funduszu (wartość aktywów netto to wartość aktywów Funduszu pomniejszona o wartość zobowiązań Funduszu).

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego w przyszłości na podstawie historycznej stopy zwrotu przedstawionej w powyższej tabeli.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty funduszu

Ogłoszenia funduszu

Sprawozdania finansowe

Roczne sprawozdania finansowe

Pokaż więcej
Ukryj

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 16:00

22 129 14 60

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)