Obniż swój PIT za 2020 rok o 2007,17 zł* oszczędzając na IKZE z AGRO FIO

*przy progu podatkowym 32% i maksymalnej wpłacie na IKZE

Sprawdź ofertę

AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Zainwestuj online
Strona główna MiFID II

MiFID II

W dniu 15 maja 2014 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły pakiet dwóch regulacji, to jest:

1) dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE („MiFID II”),
2) rozporządzenie 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 („MiFIR”),

które to zaczęły obowiązywać w Polsce począwszy od dnia 3 stycznia 2018 roku.

MiFID II wraz z Rozporządzeniem MiFIR, a także przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie określany jest jako Pakiet MiFID II (dalej łącznie jako: „MIFID”). Na poziomie Unii Europejskiej przepisami wykonawczymi uszczegóławiającymi MiFID II są bezpośrednio stosowane rozporządzenia delegowane, w szczególności Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 uzupełniające dyrektywę̨ Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Na poziomie Państw Członkowskich przepisy zawarte w dyrektywach unijnych wdrażane są do krajowych porządków prawnych przez ustawy, rozporządzenia lub inne krajowe akty prawne. W Polsce MiFID II będzie implementowany w stosunku do Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych poprzez wdrożenie jego postanowień w szczególności do następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.);
2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

Jako główne cele regulacji MIFID wymienia się:

1) zwiększenie ochrony inwestorów oraz ich zaufania do rynków finansowych;
2) zmniejszenie ryzyka występowania zakłóceń na rynku oraz zwiększenie jego przejrzystości;
3) ograniczenie niepotrzebnych kosztów ponoszonych przez uczestników rynku.

Zagwarantowaniu skutecznej ochrony inwestorów służyć ma m.in. wprowadzenie dodatkowych zasad regulujących świadczenie usług inwestycyjnych, nowe wymogi organizacyjne nałożone na podmioty świadczące usługi inwestycyjne, czy podwyższone standardy w zakresie przekazywania informacji.

Towarzystwo świadczy usługi inwestycyjne w sposób zgodny z MiFID II, przestrzegając wymogów zobowiązujących w szczególności do:

1) działania w sposób uczciwy, sprawiedliwy, profesjonalny oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem klienta,
2) dzielenia klientowi kompletnych, rzetelnych, jasnych i niewprowadzających w błąd informacji,
3) dostarczania klientom usług adekwatnych do ich potrzeb.

Powrót

Zainwestuj online

Jeśli chcesz nabyć jednostki uczestnictwa AGRO FIO zaloguj się do serwisu transakcyjnego IAT FI

Przejdź

Zapytaj naszych ekspertów

Nasi eksperci odpowiedzą na wszelkie pytania związane z inwestowaniem

Zadaj pytanie

Infolinia AGRO FIO

Infolinia czynna w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 09:00 do 17:00

22 539 23 20

*(opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)