FIZ AGRO Technik jest funduszem aktywów niepublicznych. Oferuje certyfikaty ograniczonemu gronu inwestorów w trybie niepublicznym, dążąc do osiągania stabilnych stóp zwrotu poprzez starannie dobrane inwestycje.

Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek z branży technicznej produkujących urządzenia wspierające rolnictwo. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości certyfikatu.

Celem funduszu jest ochrona i wzrost wartości kapitału po uwzględnieniu inflacji.

Strategia inwestycyjna

Fundusz lokuje do stu procent aktywów w akcje polskie oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Fundusz dąży do tego, by co najmniej połowę wartości portfela akcji Funduszu stanowiły akcje spółek z branży technicznej, zajmujących się produkcją urządzeń wpierających rolnictwo.

W celu utrzymania płynności Funduszu część aktywów inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Zarządzający funduszem

Zarządzający funduszem

TFI AGRO S.A.