FIZ AGRO Technik jest funduszem aktywów niepublicznych. Oferuje certyfikaty ograniczonemu gronu inwestorów w trybie niepublicznym, dążąc do osiągania stabilnych stóp zwrotu poprzez starannie dobrane inwestycje.

Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek z branży technicznej produkujących urządzenia wspierające rolnictwo. Taka polityka inwestycyjna ma na celu zapewnienie stałego wzrostu wartości certyfikatu.

Celem funduszu jest ochrona i wzrost wartości kapitału po uwzględnieniu inflacji.

Strategia inwestycyjna

FIZ AGRO Technik jest dobrym sposobem zróżnicowania portfela inwestycyjnego i zmniejszenia jego ryzyka, ponieważ wyniki funduszu nie są bezpośrednio uzależnione od koniunktury giełdowej.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Fundusz lokuje do stu procent aktywów w akcje polskie oraz w inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Fundusz dąży do tego, by co najmniej połowę wartości portfela akcji Funduszu stanowiły akcje spółek z branży technicznej, zajmujących się produkcją urządzeń wpierających rolnictwo.

W celu utrzymania płynności Funduszu część aktywów inwestowana jest w bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje i bony skarbowe.

Zarządzający funduszem

Zarządzający funduszem

Krzysztof Domosławski

Absolwent Wydziału Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku ukończył kurs 'Introducing strategic change into business organization' w Cranfield University - School of Management, następnie w 2001 roku ukończył kurs 'Contemporary equity analysis' w BPP Hyperion Training w Londynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako analityk w Domu Maklerskim BIG-BG SA w latach 1997-1998 oraz zarządzający portfelem akcji w PTE Polsat SA w latach 1999-2000.

W okresie 2000-2004 pełnił funkcję członka zarządu - dyrektora inwestycyjnego odpowiedzialnego za politykę inwestycyjną oraz finanse funduszu venture capital HALS Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W 2004 roku pełnił funkcję głównego specjalisty ds. oceny ryzyka kredytowego w Departamencie Klientów Kluczowych w BGŻ SA. Następnie w latach 2004-2005 był doradcą ds. funduszy europejskich w Euro Fund Advisors sp. z o.o. (grupa BGŻ SA).

Od listopada 2005 roku związany ze spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., gdzie od grudnia 2006 roku do września 2008 roku pełnił funkcję członka zarządu.

Od początku działalności TFI AGRO S.A. pełni funkcję prezesa zarządu.