Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.64.16.93 z późn. zmianami), jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego i prawnego ani rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe.

Wyniki finansowe przedstawione w dokumentach na stronie https://www.tfiagro.pl są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości, jak również TFI AGRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane z niniejszej strony internetowej. Fundusze TFI AGRO S.A. nie gwarantują uzyskania określonego wyniku finansowego i realizacji założonego celu inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty części środków. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami regulującymi zasady dokonywania inwestycji, w szczególności z treścią prospektu informacyjnego, kluczowych informacji dla inwestorów albo warunków emisji, a także statutu funduszu inwestycyjnego oraz z opisem czynników ryzyka zamieszczonym, odpowiednio, w prospekcie informacyjnym lub warunkach emisji.

Indywidualna stopa zwrotu jest zależna od daty zbycia i odkupienia jednostki uczestnictwa, a także poniesionych podatków i opłat. Informacje odnośnie wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych są dostępne:

1)     w przypadku funduszy Inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych Inwestycyjnych otwartych (SFIO) – w tabeli opłat, na stronie internetowej https://www.tfiagro.pl oraz w prospekcie informacyjnym każdego FIO lub SFIO;

2)     w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) – w warunkach emisji każdego FIZ.

W przypadku funduszy inwestujących większą część portfela w akcję i udziały, wartość aktywów netto funduszu może się cechować dużą zmiennością.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI AGRO S.A. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jedno spośród Państw Członkowskich lub jedno z następujących państw należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska: Australia, Chile, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei (Korea Południowa), Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Turcja.

Źródła zostały wskazane bezpośrednio przy podanych danych lub są to obliczenia własne TFI AGRO S.A. na podstawie informacji publicznie dostępnych.

TFI AGRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy, aktualności, niedokładności lub brak informacji zamieszczonych na stronie https://www.tfiagro.pl oraz inne szkody powstałe w wyniku korzystania lub nieskorzystania z niniejszego serwisu. W przypadku wykrycia takich usterek, TFI AGRO S.A. podejmie niezwłoczne działania zmierzające do skorygowania informacji na swojej stronie internetowej.

TFI AGRO S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian informacji zawartych w niniejszym serwisie. Niniejszy serwis internetowy https://www.tfiagro.pl korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.). Wszelkie zwielokrotnianie, odtwarzanie lub przegrywanie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. Jeżeli w niniejszym serwisie znajdują się odesłania ("linki") do innych serwisów internetowych, TFI AGRO S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść tychże serwisów.

TFI AGRO S.A. nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu i za szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w dane zamieszczone na stronie www.tfiagro.pl oraz skutki przedostania się do systemu wirusów komputerowych.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. AGRO wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264352; Kapitał zakładowy w wysokości 1.021.000,00 złotych w całości opłacony; NIP 1080002153, REGON 140665797, https://www.tfiagro.pl.

TFI AGRO S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. TFI AGRO S.A. uzyskało zezwolenie na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 kwietnia 2008 roku.