Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. jest instytucją wyłącznie z polskim kapitałem. Zajmuje się tworzeniem funduszy inwestycyjnych i zarządzaniem nimi. Jest organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, stale rozwijającą swoją ofertę produktową.

Najcenniejszym kapitałem firm zarządzających aktywami są ludzie w nich pracujący. TFI AGRO S.A. zatrudnia wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie zarządzania aktywami. Kluczowi pracownicy Towarzystwa są od wielu lat związani z rynkiem kapitałowym i posiadają wieloletnie doświadczenie w inwestowaniu. Uważamy, że w naszej działalności najistotniejsze są wartościowe pomysły oraz niezależność i odwaga, konieczne do ich realizacji. Nasza firma to nie fundusze i produkty, ale przede wszystkim ludzie. To oni wymyślają nowe rozwiązania i wprowadzają je w życie.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego w dniu 1 kwietnia 2008 roku.

Władze

Zarówno w zarządzie spółki, jak i w jej radzie nadzorczej zasiadają doświadczeni menedżerowie, zdeterminowani by konsekwentnie realizować strategię i prowadzić projekty na zasadzie długofalowej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i pełnym profesjonalizmie.

 

Zarząd

Mateusz Ogłodziński

Prezes Zarządu

Czytaj więcej

Małgorzata Mejer-Jachimowicz

Członek Zarządu

Czytaj więcej

Waldemar Kozłowski

Członek Zarządu

Czytaj więcej

 

Rada nadzorcza

Adam Miłosz

Adam Miłosz

Robert Mikulski

Robert Mikulski

Grzegorz Wolski

Grzegorz Wolski

Sławomir Czachurski

Sławomir Czachurski

 

Akcjonariusze

akcjonariusze TFIAGRO

Akcjonariuszem większościowym TFI AGRO S.A. jest spółka BS Inwestycje S.A. 

BS Inwestycje S.A. posiada 99,99% kapitału zakładowego TFI AGRO S.A. i 99,99% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Towarzystwa. Nie występuje podmiot bezpośrednio lub pośrednio dominujący w stosunku do BS Inwestycje S.A. Spółka B.S. Inwestycje S.A. nie posiada oprócz akcji TFI AGRO S.A. udziałów w żadnych innych podmiotach. Pozostałe akcje TFI AGRO S.A. posiada spółka MSG1970 sp. z o.o.

 

Ład korporacyjny

Zarząd Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. (dalej: „TFI AGRO” lub „Towarzystwo”) przedstawia informację na temat stosowania przez TFI AGRO zasad zawartych w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „Zasady Ładu Korporacyjnego”).

W niżej zamieszczonych załącznikach prezentujemy szczegółową informację o stosowaniu w poszczególnych zasad ładu korporacyjnego lub informacje o odstąpieniu od stosowania określonych zasad wraz z komentarzem Towarzystwa.

Zrównoważony rozwój

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej: Rozporządzenie SFDR) wprowadza ujednolicone w skali Unii Europejskiej wymogi dla sektora usług finansowych, dotyczące m.in. ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem – za pośrednictwem strony internetowej, przed zawarciem umowy, a w określonych przypadkach również w ramach sprawozdań okresowych. Informacje te dotyczą w szczególności:

 1. przejrzystości w zakresie strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 2. uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju,
 3. określenia sposobu zapewniania spójności przejętych przez uczestnika rynku finansowego polityk wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo podlega klasyfikacji jako uczestnik rynku finansowego, w szczególności z uwagi na status podmiotu zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) oraz spółki zarządzającej przedsiębiorstwem zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (spółka zarządzająca UCITS).

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (art. 3 ust. 1 Rozporządzenie SFDR)

Na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenie SFDR stanowiącego, iż Uczestnicy rynku finansowego publikują na swoich stronach internetowych informacje na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, Towarzystwo poniżej przedstawia przedmiotową strategię.

 1. Przez „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju” rozumie się sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Tego rodzaju ryzyka mogą materializować się w szczególności w odniesieniu do zmian klimatycznych lub innych niekorzystnych skutków środowiskowych, a także w obszarze kwestii społecznych, pracowniczych lub praw człowieka, lub w związku z występowaniem przekupstwa lub zjawisk o charakterze korupcyjnym.
 2. W odniesieniu do Funduszy lokujących aktywa w akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, stosuje się politykę dotyczącą zaangażowania, o której mowa w art. 46d Ustawy o funduszach inwestycyjnych („polityka zaangażowania”), i której przedmiot regulacji obejmuje m.in. odniesienie się do kwestii:
  1. monitorowania spółek, których akcje dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności pod względem ryzyk finansowych i niefinansowych, wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz ładu korporacyjnego;
  2. prowadzenia dialogu ze spółkami, o których mowa w lit. a);
  3. współpracy z innymi akcjonariuszami spółek, o których mowa w lit. a);
   Polityka zaangażowania jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa.

 3. Towarzystwo przyjęło i stosuje strategię wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych.


Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa.

W Towarzystwie stosuje się politykę zarządzania ryzykiem, która obejmuje w szczególności procedury oceny narażenia każdego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszu na poszczególne rodzaje ryzyka, które mogą być istotne dla danego Funduszu. Powyższe odnosi się również do oceny narażenia poszczególnych Funduszy m.in. na ryzyko dla zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability risk). Ponadto, Towarzystwo zobowiązane jest dochować szczególnej staranności przy wyborze i dokonywaniu lokat w imieniu zarządzanych przez siebie Funduszy. Zasady postępowania Towarzystwa w powyższym zakresie określa procedura podejmowania i wykonywania decyzji inwestycyjnych w imieniu Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, która przewiduje, że przy wyborze i dokonywaniu lokat w ramach portfeli inwestycyjnych Funduszy Towarzystwo uwzględnia m.in. ryzyko dla zrównoważonego rozwoju. Powyższe obejmuje w szczególności ocenę narażenia emitentów instrumentów finansowych dobieranych do portfeli Funduszy na oddziaływanie sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na takiego emitenta (tj. ocenę emitenta pod kątem narażenia na oddziaływanie ryzyka dla zrównoważonego rozwoju).

 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju (art. 4 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia SFDR)

 1. Decyzje inwestycyjne mogą mieć negatywny, istotny lub prawdopodobnie istotny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, przyczyniać się do jego powstania lub mieć z nim bezpośredni związek. Jako „czynniki zrównoważonego rozwoju” rozumie się kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, kwestie dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
 2. Przez główne niekorzystne skutki należy rozumieć te skutki decyzji inwestycyjnych, które mają niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju.

Towarzystwo nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Jest to podyktowane przede wszystkim ograniczoną dostępnością danych niezbędnych na potrzeby prowadzenia analiz w powyższym zakresie, jak również dążeniem do utrzymania dotychczasowych warunków dla realizacji przez Towarzystwo obowiązku działania w najlepiej pojętym interesie uczestników zarządzanych Funduszy oraz klientów Towarzystwa, wyznaczonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również postanowieniami Statutów Funduszy, regulaminów produktów lub zawartych umów. Towarzystwo nie planuje obecnie zmiany zaprezentowanego powyżej podejścia.

 

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju (art. 5 ust. 1 SFDR)

 1. W Towarzystwie została opracowana i wdrożona polityka wynagrodzeń ustanawiająca zasady wynagradzania, zgodnie z przepisami sektorowymi mającymi zastosowanie do Towarzystwa („polityka wynagrodzeń”).
 2. W przypadku Członków Zarządu oraz osób podejmujących decyzje inwestycyjne dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy podstawą do przyznania oraz określenia wysokości premii za wyniki jest ocena wyników osiągniętych przez daną osobę podlegającą ocenie w odniesieniu do ogólnych wyników Towarzystwa.
 3. Przy ocenie realizacji indywidualnych celów bierze się pod uwagę zarówno kryteria finansowe, jak i niefinansowe. Stosowana w Towarzystwie polityka wynagrodzeń nie wyklucza możliwości, w przypadkach i w zakresie, w jakim zostanie to uznane za zasadne, odniesienia wspomnianych kryteriów oceny do określonych czynników zrównoważonego rozwoju. W takim przypadku celem stosowanych rozwiązań będzie aby struktura wynagrodzenia nie zachęcała do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i była powiązana z wynikami skorygowanymi o ten rodzaj ryzyka.

Polityka wynagrodzeń jest dostępna na stronie internetowej Towarzystwa


 

Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mające na celu zrównoważone inwestycje

Towarzystwo nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mających na celu zrównoważone inwestycje.

 

Dokumenty do pobrania

 

 

Partnerzy

 

Kariera

Poszukujemy osób z odpowiednią wiedzą z zakresu zarządzania finansami, które wiążą swoją przyszłość z rynkiem kapitałowym, posiadają doświadczenie oraz potencjał.

CV wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aplikacja powinna zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Kontakt