Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku stosowane są w Polsce przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A., które działa zarówno w imieniu własnym jak również jako podmiot zarządzający funduszami inwestycyjnymi.

Poniższe informacje są Państwu przekazywane również w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 RODO.

 

Czego dotyczy ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE. Nie obejmuje ono swoim zakresem przetwarzania danych osobowych dotyczących osób zmarłych ani osób prawnych. Przepisy nie mają zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, pod warunkiem że nie ma ona związku z działalnością zawodową lub komercyjną. Jeśli jednak osoba fizyczna wykorzystuje dane osobowe w celach wykraczających poza „sferę osobistą” — na przykład w związku z działalnością społeczną, kulturową lub finansową wówczas musi przestrzegać przepisów o ochronie danych.

 

Odnośniki

a) art. 1 i 2 oraz motywy 1, 2, 14, 18 i 27 RODO

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1);

c) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-does-general-data-protection-regulation-gdpr-govern_pl

 

Czym są dane osobowe ?

Dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poszczególne informacje, które w połączeniu ze sobą mogą prowadzić do zidentyfikowania tożsamości danej osoby, także stanowią dane osobowe.

Dane osobowe, które zostały pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub zostały zaszyfrowane bądź poddane pseudonimizacji, ale które mogą prowadzić do ponownej identyfikacji osoby fizycznej, pozostają danymi osobowymi objętymi zakresem RODO.

Za dane osobowe nie uważa się danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. Aby dane były naprawdę anonimowe, anonimizacja musi być nieodwracalna.

RODO zapewnia ochronę danych osobowych niezależnie od rodzaju technologii, której użyto do przetwarzania danych. Jest zatem „neutralne pod względem technologii” i ma zastosowanie zarówno do zautomatyzowanego przetwarzania, jak i do przetwarzania ręcznego, jeśli dane uporządkowane są według określonych kryteriów (np. w porządku alfabetycznym). Ponadto nie ma znaczenia, w jaki sposób dane są przechowywane. W systemie IT, w systemie nadzoru wideo czy w formie papierowej- we wszystkich tych przypadkach dane osobowe podlegają wymogom w zakresie ochrony określonym w RODO.

 

Przykładowe dane osobowe:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) adres e-mail, taki jak imięTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

d) numer dowodu tożsamości;

e) dane o lokalizacji (np. ustawienia lokalizacji w telefonie komórkowym)*;

f) adres IP;

g) identyfikator plików cookie*;

h) identyfikator reklamowy w telefonie komórkowym

 

* Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach zastosowanie ma szczegółowe ustawodawstwo sektorowe regulujące między innymi wykorzystywanie danych o lokalizacji lub plików cookie — dyrektywa o prywatności i łączności internetowej (dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 (Dz.U. 201 z 31.7.2002, s. 37) oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. (Dz.U. 364 z 9.12.2004, s. 1).

 

Przykłady danych niebędących danymi osobowymi:

a) numer KRS;

b) adres e-mail, taki jak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

c) dane anonimowe.

 

Odnośniki:

a) art. 2, art. 4 ust. 1 i 5 oraz motywy 14, 15, 26, 27, 29 i 30 RODOWP 01248/07/PL,

b) WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

c) Grupa Robocza Art. 29: Opinia 05/2014 w sprawie technik anonimizacji;

d) https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_pl

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych ?

 

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, niniejszym informujemy Państwa, że administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) w zakresie czynności związanych z Państwa uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, danych potencjalnych uczestników jak i innych osób, których dane są̨ pozyskiwane w związku z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym, takich jak pełnomocników, przedstawicieli, rzeczywistych beneficjentów oraz uposażonych jest w należności od tego, którego funduszu dotyczy Państwa aktywność: AGRO Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty AGRO Kapitał na Rozwój, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Ziemski, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Technologiczny, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty AGRO Automotive („Fundusze”/ „Fundusz”) z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ul. Grójeckiej 194/156, w imieniu, których działa Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. z siedzibą w Warszawie (02-390), przy ul. Grójeckiej 194/156, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000264352, posiadające numer NIP 1080002153, REGON: 140665797 („TFI AGRO”).

 

W zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług TFI AGRO oraz zarządzanych przez nie Funduszy inwestycyjnych, Administratorem Państwa danych osobowych jest TFI AGRO.

 

Zatem TFI AGRO jako Administrator danych osobowych działa zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, których mogą być Państwo Uczestnikami. Oznacza to, że odpowiadamy za wykorzystywanie Państwa danych w sposób bezpieczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Jak mogą się Państwo skontaktować z administratorem danych osobowych w sprawach związanych z ich przetwarzaniem?

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisząc na adres siedziby TFI AGRO lub adres e-mail koordynatora do spraw ochrony danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych oraz okresy przechowywania danych ?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora we wskazanych poniżej celach oraz na wskazanych poniżej podstawach prawnych. Dla realizacji poniżej wymienionych celów Państwa dane osobowe będą przechowywane przez wskazane poniżej okresy.

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych

Realizacja uczestnictwa w Funduszu

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres niezbędny do wykonywania umowy o uczestnictwo w Funduszu

Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Funduszu wynikających z przepisów prawa

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych;

Okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze

Przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług Funduszu, w tym w formie marketingu bezpośredniego.

Państwa zgoda.


Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

Dochodzenie roszczeń przez Fundusz i obrona przed roszczeniami wobec Funduszu

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Funduszu

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu/Funduszach.

Marketing bezpośredni produktów i usług Funduszu

Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Funduszu

 

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak niż do momentu złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 

Czy mają Państwo obowiązek podania nam danych osobowych, a jeśli tak to jakich?

Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z Funduszem (reprezentowanym przeze TFI AGRO), jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy. Do zawarcia umowy wymagamy danych wskazanych w formularzu zlecania (jeśli ich Państwo nie podadzą nie będzie możliwe zawarcie Umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (ich podanie nie jest obowiązkowe). W przypadku złożenia wyłącznie zgód marketingowych przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane zawarte w formularzach kontaktowych i kierowanej do czas korespondencji.

Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Jeżeli nie zdecydują się Państwo na podanie nam tych danych, nie będziemy mogli przekazywać Państwu informacji o produktach i usługach TFI AGRO i zarządzanych przez TFI AGRO Funduszach.

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystywania przez nas danych przed cofnięciem takiej zgody).

W ramach realizacji zadań związanych z danymi osobowymi nie przetwarzamy danych określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową tożsamość osoby fizycznej.


Komu i dlaczego przekazujemy Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności przetwarzania tj.: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu, depozytariusz, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, prawne, księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem, organy nadzoru, podmioty obsługującym nasze systemy informatyczne i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską, pracodawcy prowadzące pracownicze programy emerytalne lub pracownicze programy kapitałowe.


Czy przekazujemy lub zamierza przekazywać Państwa dane do Państwa trzeciego (poza EWG) ?

Nie przekazujemy i nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych. W przypadku zamiany tego stanu rzeczy zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani.

 

Czy będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowane decyzje ?

Na podstawie Państwa danych osobowych uczestników Funduszy możemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Profilowanie będzie realizowane dla określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług TFI AGRO oraz Funduszy i przedstawienia odpowiedniej oferty.


Jakie prawa maja Państwo w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Fundusz, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Fundusz przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;

2. prawo do sprostowania danych osobowych, w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania);

3. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, a także gdy cofnie Pani/Pan zgodę, na podstawie, której dane osobowe były przetwarzane i nie ma innej podstawy przetwarzania. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO;

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania;

5. prawo do przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka zawarcia i realizacji umowy lub zgoda, ma Pani/Pan prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych;

6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundusz lub stronę trzecią (tj. podmiot któremu Fundusz powierzył przetwarzanie danych osobowych). Prawo do sprzeciwu obejmuje również przypadki profilowania na podstawie wskazanych przepisów. Mimo wniesienia sprzeciwu Fundusz i/lub TFI AGRO będą jednak mogli nadal przetwarzać dane, jeżeli wykażą istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani lub Pana prawa.Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

 

Polityka Prywatności

Zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności zaktualizowaną w związku z wejściem w życie RODO.